Masérské kurzy

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 1.7.2020

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu EduSpa College umístěného na webovém rozhraní www.maserske-kurzy.cz (dále jen „webové rozhraní") mezi skupinou EduSpa, kterou reprezentuje:
EduSpa College s.r.o.,
se sídlem Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 933/21, PSČ 19800,
IČ: 27062139,
DIČ: CZ27062139,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93491

dále

EduSpa College CZ s.r.o. IČO: 3392899, EduSpa College kosmetické kurzy s.r.o. IČO: 24158682, EduSpa College Centrum s.r.o. IČO: 4245903, EduSpa s.r.o. IČO: 4434684, EduSpa College regenerační techniky s.r.o. IČO: 24158674, EduSpa Centrum s.r.o. IČO: 4434692, Institut Dornovy metody s.r.o. IČO: 24837407, EduSpa College relaxační techniky s.r.o. IČO: 24155730, Institut Kraniosakrální terapie s.r.o. IČO: 4246101, EduSpa CZ s.r.o. IČO: 24155586, Robert Al Aref   IČO: 68417454 a EduSpa College kurzy s.r.o. IČO: 06387331.


Adresa pro doručování: EduSpa College s.r.o., Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 933/21, PSČ 19800
Telefonní číslo: +420 608 983 377
+420 222 743 311
Kontaktní e-mail: info@eduspa.cz

jako poskytovatelem služeb
a Vámi jako odběratelem služeb

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smlouvou se zavazujeme poskytnout Vám službu uvedenou v objednávce, a Vy se zavazujete zaplatit nám cenu za službu uvedenou v objednávce. Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s poskytnutím služby a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů Vám vždy bude sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.
Prosíme, vezměte na vědomí, že uvedená cena neobsahuje náklady na ubytování a stravu, pokud je služba spojená s pobytem nebo je poskytována na místě odlišném od naší poradny. Podrobné informace k obsahu námi poskytované služby Vám vždy zašleme e-mailem.
1.1.    Jaké služby poskytujeme?
Poskytujeme poradenství a konzultační činnost v oblasti masáží a relaxačních technik, pořádáme vzdělávací kurzy, přednášky a semináře zaměřené na masáže a relaxační techniky mimo oblast zdravotnictví.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že jakékoliv informace či podklady předané Vám v rámci poskytování služeb vyplývají ze zkušeností a znalostí poskytovatele služeb a nemusí se tedy shodovat s názorem jiných odborníků v dané problematice.  Nabízené služby, metody, techniky a popisované masážní sestavy jsou účinným doplňkovým prostředkem k udržení zdraví a k harmonizaci celého organizmu. V žádném případě nenahrazují zdravotní péči a nemohou nahradit nezbytné lékařské ošetření. Pokud se cítíte nemocní nebo pokud se cítí váš klient, je nutné se bez zbytečného odkladu obrátit na lékaře.
Poskytovatel není odpovědný za rozhodnutí Vás, jako odběratele služby, které na základě poskytnutých informací učiníte, ani za případnou škodu či jinou újmu, která Vám nebo třetím osobám v této souvislosti vznikne.
1.2.    Na co se smlouva vztahuje?
Jako smlouva se zde označuje jakákoliv smlouva uzavřená dle těchto obchodních podmínek. Nemusí se tedy jednat vždy výhradně jen o smlouvu o poskytování služeb.
1.3.    Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu.
1.4.    Jaká máte jako spotřebitel zvláštní práva?
Jako spotřebitel máte především:
-    právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní);
-    právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy  (článek 6.3 těchto obchodních podmínek).
1.5.    Čím se řídí náš právní vztah?
Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
-    těmito obchodními podmínkami
-    Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služeb;
-    Podmínkami užití webového rozhraní, které upravují ochranu Vašich osobních údajů, ochranu obsahu webového rozhraní a některé další vztahy související s využíváním webového rozhraní;
-    podmínkami a pokyny z naší strany uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší e-mailové komunikaci zejména při uzavírání smlouvy;
-    objednávkou a jejím přijetím z naší strany.
a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
-    zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“);
-    zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).
Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany.
1.6.    Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Aktuální znění obchodních podmínek je umístěno na webovém rozhraní www.eduspa.cz
2.    SMLOUVA
2.1.    Jaké jsou podmínky pro uzavření smlouvy?
Smlouvu s Vámi uzavřeme, pokud v době podání objednávky:
•    jste starší 18 let;
•    Váš psychický i zdravotní stav je dobrý, nejste pod vlivem léků, alkoholu, omamných nebo psychotropních látek a Vaše osobní hygiena není v rozporu s běžnými společenskými normami; v případě těhotenství je třeba absolvování kurzu zkonzultovat s lékařem a doložit písemně potvrzení o zdravotní způsobilost k absolvování kurzu.
•     jste vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilý účastnit se názorných ukázek a předvedení během poskytování služby;
•    v případě, že objednáváte rekvalifikační kurz, máte ukončené středoškolské vzdělání (minimálně výuční list); dobrá znalost českého jazyka slovem a písmem u cizince.
•    neprovozujete podnikatelskou činnost v oblasti se stejným zaměřením jako námi poskytované služby a nejste v zaměstnaneckém pracovním poměru vůči subjektu provozujícímu takovou podnikatelskou činnost. Nepracujete v konkurenční škole nebo v konkurenčním vzdělávacím zařízení.
    Neprovádíte lektorskou činnost podobného zaměření.
Při podání objednávky stvrzujete všechny výše uvedené skutečnosti. Jsme oprávněni Vás požádat o doložení výše uvedených skutečností. V případě, že toto nedoložíte, nejsme povinni s Vámi smlouvu o poskytování služeb uzavřít. Pokud se po uzavření smlouvy, resp. během poskytování služby ukáže, že výše uvedené skutečnosti nesplňujete, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit. Zároveň jste povinni uhradit nám škodu, která nám uvedením nepravdivé skutečnosti vznikla.
2.2.    Jak uzavíráme smlouvu?
Na webovém rozhraní je uveden seznam služeb včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých služeb. Ceny služeb včetně veškerých poplatků jsou uvedeny na webovém rozhraní. Prezentace služeb je informativního charakteru, a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku, a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany.
2.3.    Jakým způsobem lze podat přihlášku na námi nabízené služby?
Objednávku našich služeb můžete podat vždy prostřednictvím webového formuláře (přihlášky), který naleznete na webovém rozhraní u jednotlivých námi nabízených služeb, popřípadě dalšími způsoby, které dle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní umožňujeme.
Pro podání závazné objednávky přihlášku vyplňte a pomocí tlačítka „Odeslat přihlášku“ nám ji zašlete. Přihláška musí obsahovat zejména přesné označení služby (tedy přesné označení kurzu, semináře nebo přednášky), Vaše kontaktní údaje, termín a místo konání objednávané služby. Vyhrazujeme si právo odmítnout Vám poskytnutí služby zejména v případě, že neuvedete Vaše kontaktní údaje, popřípadě je uvedete chybně.
Pokud budeme mít pochybnosti o pravosti a vážnosti přihlášky, popřípadě budeme mít pochybnosti o splnění podmínek stanovených v článku Jaké jsou podmínky pro uzavření smlouvy? těchto obchodních podmínek, můžeme Vás kontaktovat za účelem jejího ověření. Neověřenou přihlášku můžeme odmítnout. Na takovou přihlášku se potom hledí, jako by nebyla podána.
Pokud bude požadovaná služba před obdržením přihlášky z Vaší strany obsazena (z kapacitních důvodů), zařadíme Vás do databáze uchazečů o poskytnutí služby s přednostním právem na poskytnutí služby v nejbližším možném termínu (účast na dalším kurzu, semináři nebo přednášce).
2.4.    Kdy je tedy smlouva uzavřena?
Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám doručeno přijetí Vámi vyplněné přihlášky na poskytnutí služby z naší strany.
2.5.    Můžete již odeslanou objednávku zrušit?
Objednávku (přihlášku), kterou jsme dosud nepřijali (tj. nebylo Vám zasláno přijetí přihlášky z naší strany podle článku Kdy je tedy smlouva uzavřena? těchto obchodních podmínek), můžete zrušit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté přihlášky jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena závazná objednávka služby, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku Chyba: zdroj odkazu nenalezen těchto obchodních podmínek), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.
2.6.    Může se cena uvedená na webovém rozhraní měnit?
Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny služeb nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.
V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny služby ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni poskytnout Vám službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Vám bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.
Pokud cena uvedená ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně Vás na tuto skutečnost upozorníme. Pokud dosud nedošlo k přijetí Vaší objednávky, nejsme povinni smlouvu uzavřít.
Na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany podle článku Kdy je tedy smlouva uzavřena? těchto obchodních podmínek.
2.7.    Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, Vaše objednávka a její přijetí z naší strany. Celá smlouva Vám může být  zaslána e-mailem nebo na Vaši žádost vytištěná poštou. Při zasílání poštou Vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.
2.8.    Co když něčemu ve  smlouvě nerozumíte?
V případě dotazu k obchodním podmínkám nebo ke smlouvě nás můžete kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Rádi Vám poskytneme veškeré potřebné informace.
2.9.    V jakých jazycích lze smlouvu uzavřít?
Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se výslovně dohodneme na jiném jazyce.
2.10.    Je smlouva někde uložena?
Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivujeme v elektronické podobě a na vyžádání Vám ji zašleme. Smlouva není přístupná třetím osobám.

3.    PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1.    Jaké způsoby platby přijímáme?
Cenu můžete uhradit především bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky);
Případné další způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.
Některé způsoby platby mohou být dále zpoplatněny. Tyto poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.
3.2.    Kdy nastane splatnost ceny?
V případě bezhotovostní platby před poskytnutím služby je cena splatná do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky dle článku Kdy je tedy smlouva uzavřena? v případě, že objednávka  byla přijata více než tři pracovní dny před plánovaným poskytnutím služby. V případě, že nebyla objednávka přijata více než tři pracovní dny před  plánovaným poskytnutím služby, je cena splatná bezhotovostně do 24 hodin od přijetí objednávky nebo v hotovosti před započetím poskytnutí služby. Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet, nejpozději však před započetím jejich poskytování. Platba předem může mít formu zálohy. Zbytek ceny je v takovém případě splatný v hotovosti před poskytnutím služby.
Nebude-li celá cena služby zaplacena ani po doručení dodatečné výzvy k plnění, jsme oprávněni odstoupit od uzavřené smlouvy a z vybrané služby Vás odhlásit po marném uplynutí lhůty k placení stanovené v dodatečné výzvě k plnění.
3.3. Slevový kupón je vždy jednorázový - použít ho tedy můžete pouze jednou! Na jeden kurz se dá použít pouze jeden slevový kupón. Při případném odhlášení z akce, u které jste v přihlášce už použili slevový kupón, není možné použít ten samý kód pro Vaše nové  přihlášení na jinou akci či jiný termín. Aby jste ale v tomto případě o slevu nepřišli, zavolejte nám - rádi Vám pošleme nový kód. Slevový kód nelze proplatit v hotovosti ani na něj vystavit vratku.

3.4.    V jaké měně můžete platit?
Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

4.    POSKYTNUTÍ SLUŽBY
4.1.    Služby poskytujeme v termínech a na místech uvedených na webovém rozhraní, nebo dohodnutých zejména prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace.
4.2.    Vyhrazujeme si právo provést nezbytné nutné změny v parametrech kurzu uvedených v přihlášce, zejména upravit náplň kurzu nebo změnit osobu oprávněnou poskytnout Vám službu (dále jen „lektor“). Při provedení změn dle předchozí věty zůstane zachována kvalita i délka poskytované služby.
4.3.    Námi poskytované služby jsou z důvodu jejich vysoké individualizace určeny výhradně pro osobu, která službu objednala, případně pro osobu, která byla jako uživatel služby uvedena výslovně v přihlášce. Služby nejsou tedy přenosné na třetí osobu, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno nebo mezi námi ujednáno něco jiného.
4.4.    Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že při poskytování služby je zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či obrazové záznamy služby, případně tyto záznamy jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či poskytovat třetím osobám.
4.5.    Vyhrazujeme si právo Vám službu neposkytnout v případě, že nebude naplněna požadovaná kapacita semináře, kurzu nebo přednášky. V takovém případě máme právo od smlouvy odstoupit, pokud nebudete souhlasit s náhradním poskytnutím služby v jiném termínu, anebo pokud nebude možné poskytnout službu, kterou jste si objednali, nebudete souhlasit s poskytnutím služby náhradní. Finanční prostředky, které jste za poskytnutí služby uhradili, Vám vrátíme na bankovní účet, ze kterého jsme od Vás peníze obdrželi, popřípadě takovým způsobem, který budete považovat. 
Vyhrazujeme si právo Vám službu neposkytnout v případě nepředvídatelné události v podobě pandemie nebo epidemie šíření nějakého infekčního onemocnění. V takovém případě bude služba poskytnuta v náhradním termínu, který Vám bude poskytnut  bez prodlení po odeznění této nepředvídatelné události. Finanční prostředky, které jste za poskytnutí služby uhradili, Vám tedy nevracíme. Případně pokud nebude možné tuto objednanou službu již poskytovat,  bude Vám poskytnut poukaz v odpovídající finanční částce, kterou jste uhradili za poskytnutí služby, který bude možné u nás uplatnit za jakoukoliv jinou službu, kterou poskytujeme, nebude-li upraveno jinak obecně závaznými právními předpisy.
4.6.    Souhlasem s těmito obchodními podmínkami berete na vědomí, že v souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu dle § 1829 občanského zákoníku.
4.7.    V případě Vašeho zájmu o zrušení smlouvy, přesunutí poskytnutí služby na jiný termín či změnu lektora nás kontaktujte. Upozorňujeme Vás, že na výše uvedené nemáte dle těchto obchodních podmínek ani právních předpisů nárok a provedení uvedených změn lze pouze po dohodě s námi.
4.8.    Účastí na kurzu, přednášce nebo semináři vyjadřujete souhlas s tím, že budete respektovat pokyny lektora, budete se řídit jeho instrukcemi a zdržíte se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit poskytování služby, bez předchozího souhlasu účastníků. V případě porušení tohoto článku si vyhrazujeme právo odstoupit od smlouvy.
4.9.    Během poskytování služby jste povinni dodržovat provozní řád a pravidla výuky, která jsou dostupná v prostorách školy k nahlédnutí, zejména dodržovat zákaz kouření v prostorách, kde je služba poskytována, nevnášet do prostor, kde je služba poskytována alkohol, drogy (nebo je v jakékoliv formě konzumovat) a zbraně či jiné předměty, které by mohly narušit poskytování služby . V případě, že porušíte výše uvedená pravidla, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.
Vyhrazujeme si právo neumožnit  tomu účastníku kurzu, který bude vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nebo jiného virového onemocnění, kurzu se účastnit, nebo pokračovat v započatém kurzu. Pokud by se  tyto příznaky virových onemocnění objevily během trvání kurzu v průběhu práce, respektive výuky,  zavazuje se taková osoba opustit učebnu i budovu, ve které se nachází učebna, v nejkratším možném čase s použitím ochranných prostředků dýchacích cest  a požadovaného odstupu. V takovém případě umožníme účastníkovi  kurzu náhradní termín kurzů poté, až  nebude vykazovat příznaky infekce dýchacích cest jakéhokoliv virového onemocnění, a doloží nové čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
4.10.    Pokud do prostor, kde je poskytována služba vnesete věc, jste povinni odložit ji na místě k tomu určeném (dle našich pokynů). V případě, že dojde ke ztrátě či poškození věci, která nebyla na takovém místě odložena, nejsme odpovědni k náhradě způsobené škody na této věci. Za odložené věci neručíme.
4.11.    Berete na vědomí, že pokud jste osoba vykonávající lektorskou či obdobnou činnost a v souvislosti s poskytnutou službou jste nabyla určité znalosti či dovednosti, nejste oprávněna bez našeho písemného souhlasu vykonávat lektorskou či obdobnou činnost a vést kurzy se stejnou či obdobnou náplní námi pořádaných kurzů. V případě porušení této povinnosti si vyhrazujeme právo Vám neumožnit přístup k poskytovaným službám a jsme oprávněni od již uzavřených smluv na poskytované služby odstoupit. Dále jsme oprávněni požadovat za porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 20.000,-Kč za každé porušení smlouvy a též požadovat uhrazení vzniklých škod v souvislosti s porušením této povinnosti.
5.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).
Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu naším Reklamačním řádem. Před odesláním reklamace se s Reklamačním řádem důkladně seznamte, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti.

6.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1.    Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K poskytování služeb jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se dodržování předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
6.2.    Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?. Ve vztahu k našim zákazníkům nejsme vázáni žádnými kodexy chování, ani žádné takové nedodržujeme.
6.3.    Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (http://www.coi.cz/) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
6.4.    Co byste ještě měli vědět?
Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které o Vás v průběhu poskytnutí služby získáme, nejsme oprávněni poskytnout třetí straně bez Vašeho předchozího výslovného souhlasu. Předchozí věta se neuplatní v případě poskytnutí informací dalším osobám, které se podílejí na plnění smlouvy (tedy poskytovatelé služeb).
Veškeré informace, včetně informací obsažených v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, nebo informace, které v průběhu poskytnutí služby získáte od nás či našich lektorů, jsou předmětem ochrany obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Bez předchozího písemného souhlasu naší společnosti nejste oprávněni tyto informace jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám a šířit.
Informace obsažené v dokumentech, které jsou předmětem poskytnutí služby, jsou chráněny naším autorským právem. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti.
Při nerespektování zákazu dle předchozího odstavce budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.
Dále máme za porušení autorského práva naší společnosti právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.
Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradíte sami. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
Za poskytovatele služeb je považována mimo společnosti EduSpa College s.r.o. též  jakákoli fyzická či právnická osoba, jenž je vlastnicky a majetkově propojena se společností EduSpa College s.r.o.  Tyto obchodní podmínky se tedy vztahují i na tyto osoby.
Nebude-li dohodnuto jinak, považuje se za poskytovatele služby osoba, která vystaví konečný daňový doklad na cenu za poskytnutou službu.
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z naší strany Vám budeme doručovat na adresu elektronické pošty, kterou jste nám sdělili.
Uzavřením smlouvy berete na vědomí, že veškeré služby jsou poskytovány mimo oblast zdravotnictví. Poskytování služby v rámci maséských kurzů je pouze v rámci regenerace a prevence.
Po poskytnutí služby (absolvování kurzu)  jste oprávněni a povinni  poskytovat pouze takové služby, ke kterým máte příslušná oprávnění a které nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel není odpovědný za jakékoli škody, které způsobíte porušením svých povinností třetím osobám ani není odpovědný za jakékoli Vám uložené sankce v případě porušení zákonných povinností.
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

Zásady ochrany osobních údajů – EduSpa College platné od 25.5.2018
Informace ke zpracování osobních dat.
EduSpa College s.r.o. se sídlem Vybíralova 933, 19800 PRAHA 9, IČ 27062139 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat.
EduSpa College s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace.
Vaším právem je požádat EduSpa College s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.
Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.
Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů.
Právo na omezení zpracování
Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.
Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.
Kam se můžete obrátit
Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@eduspa.cz nebo písemně na sídlo naší společnosti:
EduSpa College s.r.o.
Vybíralova 933
19800 PRAHA 9
Webové stránky - soubory protokolů
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:
•    Vaše IP Adresa
•    Otevíraná stránka našeho webu
•    Kód odpovědi http
•    Identifikace Vašeho prohlížeče
Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zpracování osobních údajů
Podívejte se jak EduSpa College s.r.o. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

Kategorie: Webová stránka www.maeske-kurzy.cz
Webová stránka EduSpa College - masérské kurzy

V rámci poskytování služeb uchováváme následující osobní údaje:
Registrační a přihlašovací (rezervační) on-line formulář

Údaje byly získány od jiného subjektu    Ne
Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě    Ne

Právní titul    Plnění smlouvy
Osobní údaje    Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Adresa (Osobní údaj), Adresa fakturační (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), komunikaci s klientem - účastníkem , informace a podklady v rámci poskytování služeb s klientem – účastníkem (osobní údaj).
Účel zpracování    Plnění smlouvy
Doba zpracování    10 let
Zpracovatelé    Skupina EduSpa, Logistika EduSpa, IT specialisté, účetní.


Předávání osobních údajů do třetích zemí
K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne středa, 23. května, 2018.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od  1.7.2020.


Podmínky užití webového rozhraní

Nacházíte se na webovém rozhraní www.maserske-kurzy.cz (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje skupina EduSpa, kterou reprezentuje:
EduSpa College s.r.o.,
se sídlem Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 933/21, PSČ 19800,
IČ: 27062139,
DIČ: CZ27062139,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93491

dále

EduSpa College CZ s.r.o. IČO: 3392899, EduSpa College kosmetické kurzy s.r.o. IČO: 24158682, EduSpa College Centrum s.r.o. IČO: 4245903, EduSpa s.r.o. IČO: 4434684, EduSpa College regenerační techniky s.r.o. IČO: 24158674, EduSpa Centrum s.r.o. IČO: 4434692, Institut Dornovy metody s.r.o. IČO: 24837407, EduSpa College relaxační techniky s.r.o. IČO: 24155730, Institut Kraniosakrální terapie s.r.o. IČO: 4246101, EduSpa CZ s.r.o. IČO: 24155586, Robert Al Aref  IČO: 68417454  a  EduSpa College kurzy s.r.o.  IČO: 06387331.


Adresa pro doručování: EduSpa College s.r.o., Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 933/21, PSČ 19800
Telefonní číslo: +420 608 983 377+420 608 983 377
+420 222 743 311+420 222 743 311
Kontaktní e-mail: info@eduspa.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní nakupujete nebo se na něm registrujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.
1.    Registrace osobní karty zákazníka
Odesláním přihlášky na kurz Vám bude založen uživatelský účet (dále také „osobní karta“).
Pro přístup do osobní karty je potřeba uživatelské jméno, popřípadě email a heslo. Přístupové údaje do osobní karty uchovávejte v tajnosti. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zneužití osobní karty třetí osobou.
Osobní kartu, při jejímž založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.
V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v osobní kartě.
Prostřednictvím osobní karty můžete především zkontrolovat své přihlášení na kurz, přednášku či školení, ověřit si termín konání, místo konání, zkontrolovat či změnit své osobní a kontaktní údaje (správnost a aktuálnost údajů je důležitá pro tisk certifikátů a pro kontakt s Vámi), spravovat platby za objednané kurzy, přednášky či školení, vytisknout si po absolvování kurzu daňový doklad, spravovat svůj uživatelský účet.
Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní. 
Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Vaši osobní kartu bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.  

2.    Ochrana osobních údajů
Při vyplnění objednávky nebo při odeslání přihlášky nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.
Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.
2.1.    Co jsou osobní a další údaje?
Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.
Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.
2.2.    Jak využíváme osobní a další údaje?
Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vaší osobní kartě a co nejsnazší užívání webového rozhraní.
Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vaší osobní karty a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.
Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.
2.3.    Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?
Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ, a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00037713.
Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
2.4.    Komu předáváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují osoby podílející se na poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro poskytnutí služby.
2.5.    Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?
Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.
Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.
Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:
-  požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
-  požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).
Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

3.    Služby společnosti Google a soubory cookies
Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

3.1.    Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.

Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a námi, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

3.2.    Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

3.3.    Jak Google využívá získaná data?
Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

4.    Ochrana autorských práv
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
4.1.    Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?
Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií chráněného obsahu.
Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

5.    Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní
5.1.    Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
5.2.    Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
5.3.    Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
5.4.    Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu, která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Reklamační řád
Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace služeb objednaných prostřednictvím webového rozhraní www.maserske-kurzy.cz provozovaného společností
EduSpa College s.r.o.,
se sídlem Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 933/21, PSČ 19800
IČ: 27062139,
DIČ: CZ27062139,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93491

Adresa pro doručování: EduSpa College s.r.o., Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 933/21, PSČ 19800
Telefonní číslo: +420 608 983 377 +420 608 983 377
        +420 222 743 311 +420 222 743 311
Kontaktní e-mail:  info@eduspa.cz

1.    Za jaké vady poskytnutých služeb odpovídáme?
Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že služba při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou se rozumí zejména to, že služba odpovídá jejímu popisu a že trvá po uvedenou dobu. Shodou se smlouvou je zejména to, že:
•    služby odpovídají popisu na webovém rozhraní, popisu obsaženému v reklamě, nebo v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
•    služba je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
•    služba má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu služby a na základě reklamy, a zároveň je služba  v odpovídající kvalitě a rozsahu;
•    služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.    Jaká je záruční doba poskytované služby?
Poskytované služby je možné reklamovat v průběhu jejich poskytování. Skryté vady reklamujte bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od poskytnutí služby.

3.    Jaká práva z vadného plnění máte?
V případě, že byla vadně poskytnuta služba, máte právo na bezplatné odstranění této vady služby. Nelze-li vadu služby takto odstranit, máte právo na přiměřenou slevu z ceny služby.

4.    Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?
Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
-    jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
-    jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb a právních předpisů.

5.    Jak postupovat při reklamaci?
Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace:
-    v kterékoli naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment poskytovaných služeb;
-    v sídle naší společnosti;
Doporučený postup při reklamaci:
-    pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně;
-    zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o odstranění vady služby, slevu z kupní ceny, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
-    pro usnadnění postupu je vhodné zaslat nám doklad o zakoupení služby či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi služby, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek.
Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
Doručené reklamace vyřizujeme ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.5.2016REKLAMAČNÍ PROTOKOL

(vyplní zákazník)
Firma/jméno a adresa objednatele:

IČ:
(a DIČ)

    Kontaktní osoba:

Telefon/fax:

Mobil:

E-mail:

Poznámky:

Reklamovaná služba:


Datum uzavření smlouvy:
(Datum vystavení faktury)

Číslo faktury:


Podrobný popis závady:Návrh způsobu řešení reklamace:Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad uzavření smlouvy o poskytnutí služby.


Datum: __________________                             Podpis objednatele: _______________________________________
(vyplní poskytovatel)
Datum přijetí reklamace:Reklamaci vyřizuje:Vyjádření poskytovatele:  Datum: __________________                             Podpis poskytovatele: _________________________________________

 

Obchodní podmínky platné od 1.7.2020

 


Recommend this page